Polityka prywatności

Co należy wiedzieć o ochronie danych osobowych w CheckMyBus
Najlepsze oferty Zaoszczędź średnio 70%
Z myślą o Tobie Oferty z całego świata
Prosto i wygodnie Wyszukaj jednym kliknięciem

Przegląd

Uwaga: Jedynie angielska wersja językowa niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności jest prawnie wiążąca. Tłumaczenia są udostępniane wyłącznie w celu zapewnienia dostępności. Jeśli tłumaczenie różni się od oryginalnej angielskiej wersji językowej, miarodajna jest wersja angielska. Przetłumaczono za pomocą strony www.DeepL.com/Translator.

Jest nam niezmiernie miło, że zainteresowałeś się naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych osobowych ma dla zarządu CheckMyBus GmbH szczególnie wysoki priorytet. Korzystanie ze stron internetowych oraz aplikacji mobilnych (apps) CheckMyBus GmbH jest możliwe bez podawania danych osobowych; jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, będzie chciała skorzystać ze specjalnych usług przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstaw ustawowych do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w danym kraju w spółce CheckMyBus GmbH. Za pomocą niniejszej deklaracji o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie danych o przysługujących im prawach.

CheckMyBus GmbH, jako administrator danych, wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak transmisja danych przez Internet może z zasady zawierać luki w zabezpieczeniach, dlatego nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, ma możliwość przekazania nam danych osobowych za pomocą alternatywnych środków, np. telefonicznie.

1. Definicje

Deklaracja ochrony danych osobowych CheckMyBus GmbH opiera się na terminach stosowanych przez europejskiego ustawodawcę przy przyjmowaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Nasza deklaracja o ochronie danych powinna być czytelna i zrozumiała dla ogółu społeczeństwa, jak również dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić stosowaną terminologię. W niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych używamy między innymi następujących terminów:

a) Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

b) Podmiot danych
Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

c) Przetwarzanie
Przetwarzanie to dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, pobieranie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania danych
Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

e) Profilowanie
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wyników w pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się tej osoby fizycznej.

f) Pseudonimizacja
Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie można ich już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym mającym na celu zapewnienie, że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Kontroler lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych
Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

h) Procesor
Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) Odbiorca
Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, któremu ujawniono dane osobowe, będący stroną trzecią lub nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, stosownie do celów przetwarzania.

j) Strona trzecia
Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda
Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli przez osobę, której dane dotyczą, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, w którym osoba ta wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych na potrzeby ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych jest:

CheckMyBus GmbH
Fürther Straße 226a
90429 Norymberga
Niemcy

Telefon: +49 (0) 911 310440-0
Email: info@checkmybus.com
Strona internetowa: www.checkmybus.com

3. Cookies

Strony internetowe CheckMyBus GmbH używają plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele witryn internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to niepowtarzalny identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą zostać przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może być rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie CheckMyBus GmbH może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla nich usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Dzięki plikom cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane z myślą o użytkownikach. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wspomniano, rozpoznawać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej korzystający z plików cookie nie musi np. przy każdym wejściu na stronę internetową wprowadzać danych dostępowych, ponieważ są one przejmowane przez stronę internetową, a plik cookie jest w ten sposób zapisywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku, za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, a tym samym może trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa CheckMyBus GmbH gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy podmiot danych lub system automatyczny wchodzi na tę stronę. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strony internetowe, z których system dostępu trafia na naszą stronę (tzw. referrery), (4) podstrony, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) wszelkie inne podobne dane i informacje, które mogą być wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, CheckMyBus GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej żywotności naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku ataku cybernetycznego. Dlatego CheckMyBus GmbH analizuje anonimowo zebrane dane i informacje pod kątem statystycznym, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez podmiot danych.

5. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa CheckMyBus GmbH zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli podmiot danych kontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez podmiot danych są automatycznie zapisywane. Dane osobowe przekazywane dobrowolnie administratorowi danych przez osobę, której dane dotyczą, są przechowywane do celów przetwarzania danych lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

6. Funkcja Oceny i Komentarze na stronie internetowej

CheckMyBus GmbH oferuje użytkownikom możliwość pozostawiania na stronie internetowej ocen i indywidualnych komentarzy na temat przewoźników autobusowych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, pozostawi na tej stronie internetowej ocenę i/lub komentarz, zapisywane i publikowane są również komentarze napisane przez tę osobę, a także informacje o dacie komentarza i wybranym przez nią pseudonimie użytkownika. Ponadto rejestrowany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) osobie, której dane dotyczą. Zapisywanie adresu IP ma miejsce ze względów bezpieczeństwa oraz na wypadek, gdyby osoba, której dane dotyczą, naruszała prawa osób trzecich lub zamieszczała w komentarzu treści niezgodne z prawem. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem we własnym interesie administratora danych, aby w razie naruszenia prawa mógł on zostać oczyszczony z zarzutów. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że takie przekazanie jest wymagane przez prawo lub służy celom obrony administratora danych.

7. Funkcja komentarzy w blogu na stronie internetowej

CheckMyBus GmbH oferuje użytkownikom możliwość pozostawiania indywidualnych komentarzy do poszczególnych wpisów na blogu, który znajduje się na stronie internetowej administratora. Blog jest internetowym, publicznie dostępnym portalem, za pośrednictwem którego jedna lub więcej osób zwanych blogerami lub web-blogerami może zamieszczać artykuły lub zapisywać myśli w tzw. postach blogowych. Wpisy na blogu mogą być zazwyczaj komentowane przez osoby trzecie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, zostawia komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie internetowej, zapisywane i publikowane są również komentarze napisane przez osobę, której dane dotyczą, a także informacje o dacie komentarza i wybranym przez nią pseudonimie użytkownika. Ponadto rejestrowany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) osobie, której dane dotyczą. Zapisywanie adresu IP ma miejsce ze względów bezpieczeństwa oraz na wypadek, gdyby osoba, której dane dotyczą, naruszała prawa osób trzecich lub zamieszczała w komentarzu treści niezgodne z prawem. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem we własnym interesie administratora danych, aby w razie naruszenia prawa mógł się on wykręcić. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że takie przekazanie jest wymagane przez prawo lub służy celom obrony administratora danych.

8. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych będzie przetwarzał i przechowywał dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w zakresie dozwolonym przez ustawodawcę europejskiego lub innych ustawodawców w ustawach lub rozporządzeniach, którym podlega administrator.

Jeśli cel przechowywania nie ma zastosowania lub jeśli upłynie okres przechowywania zalecany przez ustawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, czy też nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

b) Prawo dostępu
Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora danych w dowolnym czasie bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych oraz kopii tych informacji. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie przyznają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

 • • cele przetwarzania danych;
 • • kategorie danych osobowych, których to dotyczy;
 • • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • • jeśli to możliwe, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;
 • • istnieniu prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • • o istnieniu prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego;
 • • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje na temat ich źródła;
 • • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zastosowanej logice, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.


Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazywaniem danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

c) Prawo do sprostowania
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania nieścisłych danych osobowych jej dotyczących. Uwzględniając cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora usunięcia dotyczących go danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator ma obowiązek usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

 • • Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których były gromadzone lub przetwarzane w inny sposób.
 • • Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR, oraz gdy nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
 • • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 GDPR.
 • • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 GDPR.


Jeżeli zachodzi jeden z powyższych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez CheckMyBus GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik CheckMyBus GmbH niezwłocznie zapewni, że żądanie usunięcia danych zostanie niezwłocznie zrealizowane.

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe i jest zobowiązany na mocy art. 17 ust. 1 do usunięcia danych osobowych, administrator, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, podejmuje rozsądne kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia przez tych administratorów wszelkich linków do tych danych osobowych, ich kopii lub replikacji, o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownicy CheckMyBus GmbH podejmą niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

 • • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
 • • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez osobę, której dane dotyczą, do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu na mocy art. 21 ust. 1 GDPR w oczekiwaniu na sprawdzenie, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne w stosunku do podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.


Jeśli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez CheckMyBus GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik CheckMyBus GmbH podejmie działania zmierzające do ograniczenia przetwarzania danych.

f) Prawo do przenoszenia danych
Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma on prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR, lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 GDPR, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do bezpośredniego przekazania danych osobowych od jednego administratora do drugiego, jeśli jest to technicznie wykonalne i jeśli nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem CheckMyBus GmbH.

g) Prawo do sprzeciwu
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) GDPR. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

TCheckMyBus GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli CheckMyBus GmbH przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych do celów takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zgłosi spółce CheckMyBus GmbH sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, spółka CheckMyBus GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych dla tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych przez CheckMyBus GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 GDPR, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z każdym pracownikiem CheckMyBus GmbH. Ponadto, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, osoba, której dane dotyczą, może swobodnie korzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji indywidualnych, w tym profilowanie
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do tego, by nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne jej dotyczące lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile decyzja ta (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) nie jest dozwolona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje również odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeśli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, CheckMyBus GmbH wdraża odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz jej uzasadnionych interesów, w tym przynajmniej prawa do interwencji ze strony administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeśli osoba, której dotyczą dane, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem CheckMyBus GmbH.

i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem CheckMyBus GmbH.

10. Secure Socket Layer (SSL)

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści (np. wniosków przesyłanych do nas jako usługodawcy), niniejsza witryna internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki zmieni się z "http://" na "https://". Ponadto w pasku adresu widoczny jest mały symbol kłódki.

Gdy włączone jest szyfrowanie SSL, przesyłane do nas dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

11. CheckMyBus-App

Aplikacja CheckMyBus stanowi kolejny sposób dostępu do naszej strony internetowej z porównywarkami. Zasadniczo gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych nie odbiega od procesów stosowanych na naszej stronie internetowej. Z tego powodu informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych obowiązują również w odniesieniu do aplikacji.

Aby móc oferować różne funkcje, usługa ta wymaga tzw. autoryzacji dostępu. W ustawieniach aplikacji można sprawdzić, jakie autoryzacje są potrzebne.

Podczas wysyłania żądania zbieramy dane dotyczące aktualnej lokalizacji użytkownika za pośrednictwem systemu GPS. Informacje o bieżącej lokalizacji użytkownika są wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia jego żądania. Przesyłanie danych dotyczących lokalizacji użytkownika odbywa się za pośrednictwem szyfrowanego połączenia. W przypadku korzystania z oprogramowania operacyjnego iOS jest to możliwe tylko po wyrażeniu zgody przez użytkownika.

12. Ochrona danych dotyczących wniosków i procedur składania wniosków

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu przeprowadzenia procedury składania wniosków. Przetwarzanie danych może odbywać się również drogą elektroniczną. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o pracę przekazuje administratorowi danych odpowiednie dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawrze z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z wymogami prawnymi. Jeżeli administrator danych nie zawrze z kandydatem umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem, że żaden inny uzasadniony interes administratora danych nie sprzeciwia się usunięciu danych. Innym uzasadnionym interesem w tym zakresie jest np. ciężar dowodu w postępowaniu na podstawie ustawy o równym traktowaniu (AGG).

13. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z usługi Google AdSense

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował Google AdSense. Google AdSense to usługa internetowa, która umożliwia umieszczanie reklam na stronach internetowych osób trzecich. Google AdSense opiera się na algorytmie, który dobiera reklamy wyświetlane w witrynach osób trzecich w taki sposób, aby pasowały do treści danej witryny osób trzecich. Google AdSense umożliwia kierowanie reklam do użytkowników Internetu na podstawie ich zainteresowań, co jest realizowane za pomocą generowania indywidualnych profili użytkowników.

Spółką operacyjną komponentu AdSense firmy Google jest Alphabet Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Celem komponentu AdSense firmy Google jest integracja reklam na naszej stronie internetowej. Google AdSense umieszcza plik cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Dzięki ustawieniu pliku cookie Alphabet Inc. może analizować sposób korzystania z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i z którą zintegrowany jest komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przekazuje dane za pośrednictwem komponentu Google AdSense na potrzeby reklamy online i rozliczenia prowizji na rzecz Alphabet Inc. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Alphabet Inc. uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, co służy Alphabet Inc. między innymi do zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do tworzenia rozliczeń prowizji.

Osoba, której dotyczą dane, może, jak stwierdzono powyżej, w każdej chwili uniemożliwić instalację plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale zablokować instalację plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Alphabet Inc. umieszczanie plików cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już wykorzystywane przez Alphabet Inc. mogą być w każdej chwili usunięte za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto Google AdSense wykorzystuje również tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika, która jest osadzana na stronach internetowych w celu umożliwienia zapisu w pliku dziennika i analizy pliku dziennika, dzięki czemu można przeprowadzić analizę statystyczną. Na podstawie wbudowanych pikseli śledzących Alphabet Inc. jest w stanie określić, czy i kiedy dana strona została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, oraz na jakie linki kliknęła osoba, której dane dotyczą. Piksele śledzące służą między innymi do analizowania przepływu odwiedzających na stronie internetowej.

Za pośrednictwem Google AdSense dane osobowe i informacje - które obejmują również adres IP i są niezbędne do gromadzenia i rozliczania wyświetlanych reklam - są przekazywane do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alphabet Inc. może ujawnić zgromadzone dane osobowe za pośrednictwem tej procedury technicznej stronom trzecim.

Więcej informacji na temat Google AdSense można znaleźć pod następującym łączem https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

14. Przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące stosowania i wykorzystywania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analityki internetowej. Analityka internetowa polega na zbieraniu, gromadzeniu i analizowaniu danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy internetowej gromadzi m.in. dane o witrynie, z której dana osoba przeszła (tzw. referrer), jakie podstrony były odwiedzane oraz jak często i przez jaki czas przeglądana była dana podstrona. Analityka internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do przeprowadzania analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Do celów analizy internetowej za pośrednictwem Google Analytics administrator korzysta z aplikacji "_gat. _anonymizeIp". Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany przez Google i anonimizowany w przypadku dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z naszej strony internetowej oraz do tworzenia raportów online, które przedstawiają aktywność na naszych stronach internetowych, a także do świadczenia dla nas innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Dzięki ustawieniu pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i w której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przekazuje dane za pośrednictwem komponentu Google Analytics w celu reklamy online i rozliczenia prowizji dla Google. W trakcie tej technicznej procedury przedsiębiorstwo Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, co służy Google między innymi do zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do tworzenia rozliczeń prowizyjnych.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, miejsce, z którego nastąpił dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej takie dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dotyczą dane, może, jak już wspomniano, w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google Analytics zapisywanie plików cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie wykorzystywane już przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics, które są związane z korzystaniem z tej strony internetowej, jak również wobec przetwarzania tych danych przez Google oraz możliwość wykluczenia takiego przetwarzania. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem skryptu JavaScript, że wszelkie dane i informacje o odwiedzinach stron internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatków do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw. Jeżeli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub zainstalowany na nowo, osoba ta musi ponownie zainstalować dodatki do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę, która jest przypisana do jej zakresu kompetencji, lub jest wyłączony, możliwe jest wykonanie ponownej instalacji lub reaktywacji dodatków do przeglądarki.

Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i pod https://www.google.com/analytics/terms/us.html. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod następującym łączem https://www.google.com/analytics/.

15. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z usługi Google Remarketing

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował usługi Google Remarketing. Google Remarketing jest funkcją Google AdWords, która umożliwia przedsiębiorstwu wyświetlanie reklam użytkownikom Internetu, którzy wcześniej przebywali na stronie internetowej przedsiębiorstwa. Zintegrowanie usługi Google Remarketing umożliwia zatem przedsiębiorstwu tworzenie reklam opartych na użytkownikach, a tym samym wyświetlanie odpowiednich reklam zainteresowanym użytkownikom Internetu.

Operatorem usług Google Remarketing jest firma Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Celem Remarketingu Google jest zamieszczanie reklam odpowiadających zainteresowaniom. Remarketing Google umożliwia nam wyświetlanie reklam w sieci Google lub na innych stronach internetowych, które są oparte na indywidualnych potrzebach i dopasowane do zainteresowań użytkowników Internetu.

Google Remarketing zapisuje plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Dzięki ustawieniu pliku cookie Google umożliwia rozpoznanie osoby odwiedzającej naszą stronę internetową, jeśli będzie ona wywoływała kolejne strony internetowe, które również należą do sieci reklamowej Google. Przy każdym wywołaniu strony internetowej, na której zintegrowano usługę Google Remarketing, przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, identyfikuje się automatycznie z Google. W trakcie tej procedury technicznej Google otrzymuje dane osobowe, takie jak adres IP lub zachowanie użytkownika podczas przeglądania stron internetowych, które wykorzystuje między innymi do wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, np. stron internetowych odwiedzanych przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszych stronach internetowych dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zgromadzone w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dotyczą dane, może, jak już wspomniano, w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie wykorzystywane już przez Google można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się reklamie opartej na zainteresowaniach Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi skorzystać z linku do https://www.google.de/settings/ads/ oraz wprowadzić odpowiednie ustawienia w każdej przeglądarce internetowej używanej przez osobę, której dane dotyczą.

Dalsze informacje oraz aktualne przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

16. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i wykorzystywania Google-AdWords

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował Google AdWords. Google AdWords to usługa reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcy umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwarki Google oraz w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy wstępne zdefiniowanie określonych słów kluczowych, za pomocą których reklama w wynikach wyszukiwania Google jest wyświetlana dopiero wtedy, gdy użytkownik skorzysta z wyszukiwarki w celu uzyskania wyniku wyszukiwania odpowiadającego słowu kluczowemu. W Sieci Reklamowej Google reklamy są rozmieszczane na odpowiednich stronach internetowych za pomocą automatycznego algorytmu, uwzględniającego wcześniej zdefiniowane słowa kluczowe.

Operatorem Google AdWords jest firma Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Celem Google AdWords jest promocja naszej strony internetowej poprzez zamieszczanie odpowiednich reklam na stronach internetowych osób trzecich oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, a także zamieszczanie reklam osób trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, trafia na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, za pośrednictwem Google zapisywany jest plik cookie służący do konwersji. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Konwersyjny plik cookie traci ważność po 30 dniach i nie jest wykorzystywany do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Jeśli plik cookie nie utracił ważności, plik ten służy do sprawdzania, czy na naszej stronie internetowej wywoływane były określone podstrony, np. koszyk z systemu sklepu internetowego. Dzięki konwersyjnemu plikowi cookie zarówno Google, jak i administrator mogą dowiedzieć się, czy osoba, która trafiła na reklamę AdWords na naszej stronie internetowej, wygenerowała sprzedaż, czyli dokonała lub anulowała sprzedaż towarów.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Te statystyki odwiedzin są wykorzystywane do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali obsłużeni za pośrednictwem reklam AdWords, w celu ustalenia sukcesu lub porażki każdej reklamy AdWords oraz w celu optymalizacji naszych reklam AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację osoby, której dotyczą dane.

W pliku cookie służącym do konwersji przechowywane są dane osobowe, np. strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszych stronach internetowych dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zgromadzone w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dotyczą dane, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej, jak podano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie służącego do konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie utworzony przez Google AdWords można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwu wobec reklam opartych na zainteresowaniach firmy Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi w każdej używanej przeglądarce wejść na link https://www.google.de/settings/ads/ i wprowadzić żądane ustawienia.

Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

17. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z serwisu Facebook

Na tej stronie internetowej administrator umieścił zintegrowane elementy przedsiębiorstwa Facebook. Facebook jest portalem społecznościowym.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność internetowa, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej m.in. tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć oraz nawiązywanie kontaktów poprzez prośby o dodanie znajomych.

Operatorem Facebooka jest Meta Platforms Inc. pod adresem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Jeżeli dana osoba mieszka poza terytorium Stanów Zjednoczonych lub Kanady, administratorem danych jest Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora danych i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczki Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie z Facebooka, za pośrednictwem komponentu Facebooka, wyświetlenia odpowiedniego komponentu Facebooka. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/. W trakcie tej procedury technicznej Facebook dowiaduje się, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedził podmiot danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą - przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej - którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Facebooka i kojarzone z odpowiednim kontem na Facebooku osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie na jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych z naszą stroną internetową, np. przycisk "Lubię to", lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, napisze komentarz, wówczas Facebook dopasowuje te informacje do osobistego konta użytkownika na Facebooku osoby, której dane dotyczą, i zapisuje je.

Facebook zawsze otrzymuje za pośrednictwem komponentu Facebooka informacje o wizycie osoby, której dane dotyczą, na naszej stronie internetowej, o ile osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku w czasie, gdy następuje połączenie z naszą stroną internetową. Dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na element na Facebooku, czy nie. Jeżeli takie przekazywanie informacji do Facebooka nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Opublikowane przez Facebook wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych, dostępne pod adresem https://facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Ponadto wyjaśniono tam, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą. Ponadto udostępniane są różne opcje konfiguracyjne, które pozwalają wyeliminować przekazywanie danych do Facebooka. Z aplikacji tych może skorzystać osoba, której dane dotyczą, w celu wyeliminowania przekazywania danych do Facebooka.

18. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z serwisu Twitter

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował elementy serwisu Twitter. Twitter jest wielojęzycznym, publicznie dostępnym serwisem mikroblogowym, w którym użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości, których objętość jest ograniczona do 280 znaków. Te krótkie wiadomości są dostępne dla wszystkich, także dla tych, którzy nie są zalogowani do Twittera. Tweety są również wyświetlane tzw. followersom danego użytkownika. Followers to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety danego użytkownika. Ponadto Twitter umożliwia kierowanie wpisów do szerokiego grona odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.

Spółką operacyjną Twittera jest Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

Przy każdym wejściu na jedną z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowany jest element Twittera (przycisk Twittera), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego elementu Twittera. Dalsze informacje na temat przycisków Twittera są dostępne pod adresem https://dev.twitter.com/web/tweet-button. W trakcie tej procedury technicznej Twitter uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedził podmiot danych. Celem integracji komponentu Twittera jest retransmisja treści tej strony internetowej, aby umożliwić naszym użytkownikom wprowadzenie tej strony internetowej do świata cyfrowego i zwiększyć liczbę odwiedzin.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dotyczą dane, i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dotyczą dane. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Twittera i kojarzone z odpowiednim kontem Twittera podmiotu danych. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, kliknie jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, Twitter przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika Twittera osoby, której dotyczą dane, i zapisuje je.

Twitter otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Twittera, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba ta jest zalogowana na Twitterze w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Twittera, czy nie. Jeżeli takie przekazywanie informacji do Twittera nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Informacje o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w serwisie Twitter są dostępne pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=en.

19. Przepisy o ochronie danych dotyczące aplikacji i korzystania z serwisu Instagram

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty serwisu Instagram. Instagram to usługa, którą można zakwalifikować jako platformę audiowizualną, która umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także rozpowszechnianie tych danych w innych sieciach społecznościowych.

Operatorem usług oferowanych przez Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, UNITED STATES.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu Instagram. W trakcie tej procedury technicznej Instagram dowiaduje się, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedził podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą - przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej - którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Instagram i są powiązane z odpowiednim kontem Instagram podmiotu danych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Instagrama zintegrowanych na naszej stronie internetowej, Instagram dopasowuje te informacje do osobistego konta użytkownika Instagrama osoby, której dane dotyczą, i zapisuje dane osobowe.

Instagram otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w serwisie Instagram w momencie połączenia z naszą stroną internetową. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk Instagram, czy nie. Jeżeli takie przekazywanie informacji do Instagrama nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych w serwisie Instagram można znaleźć pod adresem https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

20. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z YouTube

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował elementy serwisu YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne umieszczanie klipów wideo i innych użytkowników, a także ich bezpłatne oglądanie, przeglądanie i komentowanie. YouTube pozwala na publikowanie wszelkiego rodzaju filmów, dzięki czemu użytkownik ma dostęp zarówno do pełnych filmów i audycji telewizyjnych, jak i do teledysków, zwiastunów oraz filmów tworzonych przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego.

Firmą prowadzącą YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu YouTube. Dalsze informacje na temat YouTube można uzyskać pod https://www.youtube.com/yt/about/. W trakcie tej procedury technicznej YouTube i Google uzyskują wiedzę o tym, jaką konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedził podmiot danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje przy każdym wywołaniu podstrony zawierającej film z YouTube, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google otrzymują za pośrednictwem komponentu YouTube informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, w momencie połączenia z naszą stroną internetową jest zalogowana na YouTube; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba ta kliknie na film na YouTube, czy nie. Jeżeli przekazywanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, można zapobiec ich przekazywaniu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyloguje się ze swojego konta na YouTube przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Przepisy YouTube dotyczące ochrony danych osobowych, dostępne pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, dostarczanie informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

21. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i użytkowania Microsoft Clarity

Współpracujemy z Microsoft Clarity i Microsoft Advertising, aby rejestrować sposób, w jaki korzystasz z naszej witryny i wchodzisz z nią w interakcję za pomocą metryk behawioralnych, map cieplnych i odtwarzania sesji w celu ulepszania i wprowadzania na rynek naszych usług. Dane dotyczące korzystania z witryny są gromadzone przy użyciu własnych i zewnętrznych plików cookie oraz innych technologii śledzenia w celu określenia popularności usług i aktywności online. Ponadto używamy tych informacji do optymalizacji witryny, celów związanych z bezpieczeństwem i reklamą. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Microsoft gromadzi i wykorzystuje Twoje dane, odwiedź Oświadczenie o ochronie prywatności Microsoft.

22. Przekazywanie do zewnętrznych stron internetowych

Portal porównujący ceny CheckMyBus przekierowuje klientów na zewnętrzne strony internetowe w celu rezerwacji biletów. Przekazywanie odbywa się za pomocą przycisków lub jako oznaczona reklama. Obowiązująca polityka prywatności jest dostępna na danej stronie internetowej i tylko ona jest ważna. W żaden sposób nie odpowiadamy za treść stron, do których podajemy linki.

Klienci są kierowani bezpośrednio do firmy zajmującej się mobilnością lub za pośrednictwem sieci partnerskiej do firmy zajmującej się mobilnością. Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty sieci afiliacyjnych, które oferują marketing afiliacyjny.

Marketing afiliacyjny to internetowa forma dystrybucji, która umożliwia komercyjnym operatorom stron internetowych, tzw. sprzedawcom lub reklamodawcom, wyświetlanie reklam, za które płaci się głównie prowizje od kliknięć lub sprzedaży, na stronach internetowych osób trzecich, zwanych również partnerami lub wydawcami. Reklamodawca udostępnia za pośrednictwem sieci afiliacyjnej nośnik reklamowy, taki jak baner reklamowy lub inny odpowiedni środek reklamy internetowej, który jest następnie umieszczany przez afilianta na jego własnych stronach internetowych lub za pośrednictwem innych kanałów, takich jak reklama słów kluczowych lub e-mail marketing.

Sieć afiliacyjna umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Plik cookie sieci partnerskiej nie przechowuje żadnych danych osobowych. Zapisywany jest jedynie numer identyfikacyjny partnera, czyli partnera pośredniczącego w kontaktach z potencjalnym klientem, jak również numer porządkowy osoby odwiedzającej stronę internetową oraz kliknięty nośnik reklamowy. Celem przechowywania tych danych jest przetwarzanie płatności prowizji pomiędzy sprzedawcą a partnerem, które są realizowane za pośrednictwem sieci afiliacyjnej.

Osoba, której dotyczą dane, może, jak wspomniano powyżej, w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Takie dostosowanie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również sieci afiliacyjnej zapisywanie plików cookie w systemie informatycznym osoby, której dotyczą dane. Ponadto pliki cookie używane już przez sieć afiliacyjną mogą być w każdej chwili usunięte za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Na tej stronie zostały zintegrowane elementy z następujących sieci afiliacyjnych:

Awin
Spółką operacyjną firmy Awin jest AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Niemcy.
Dostęp do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w firmie Awin można uzyskać pod adresem https://www.awin.com/gb/legal.

ClickTripz
Firmą prowadzącą serwis ClickTripz jest Clicktripz, LLC, 1112 Ocean Drive, 201, Manhattan Beach, CA 90266, Stany Zjednoczone.
Dostęp do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w ClickTripz można uzyskać pod adresem https://www.clicktripz.com/privacy_policy.php.

Commission Junction
Operatorem Commission Junction jest firma Epsilon Data Interactive, Inc, 2 Television Centre, 101 Wood Lane, London W12 7RF, Wielka Brytania.
Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Commission Junction są dostępne pod adresem https://www.epsilon.com/emea/privacy-policy.

Lead Alliance
Spółką operacyjną Lead Alliance jest Lead Alliance GmbH, Karlstraße 9, 90403 Nürnberg, Niemcy.
Obowiązujące przepisy Lead Alliance dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem https://www.lead-alliance.net/dataprotection2.

NetAffiliation
Spółką operacyjną NetAffiliation jest Kwanko S.A., 60 boulevard du Maréchale Joffre, 92340 Bourg-la-Reine, Francja.
Dostęp do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych w NetAffiliation można uzyskać pod adresem https://en.netaffiliation.com/privacy/netaffiliation-privacy-policy.

TimeOne – Performance
Firmą prowadzącą TimeOne - Performance jest PUBLIC-IDEES SA, 20-24 rue Jacques Ibert, 92300 Levallois Perret, Francja.
Dostęp do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w TimeOne - Performance można uzyskać pod adresem https://performance.timeonegroup.com/en/our-company/privacy-policies/.

Tradedoubler
Spółką prowadzącą Tradedoubler jest Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Niemcy.
Dostęp do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Tradedoubler można uzyskać pod adresem https://www.tradedoubler.com/en/privacy-policy/.

23. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6(1) lit. a GDPR służy jako podstawa prawna operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę w określonym celu przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b GDPR. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, przez który wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c GDPR. 6(1) lit. c GDPR. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby gość uległ wypadkowi w naszej firmie, a jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wtedy przetwarzanie danych byłoby oparte na Art. 6(1) lit. d GDPR. Wreszcie operacje przetwarzania mogłyby być oparte na art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Ta podstawa prawna jest stosowana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. Uznał, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (Motyw 47 Zdanie 2 GDPR).

24. Uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych lub stronę trzecią

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności w interesie dobra wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

25. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Kryterium stosowanym do określenia okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już niezbędne do realizacji umowy lub jej rozpoczęcia.

26. Podanie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny; wymóg konieczny do zawarcia umowy; obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje niepodania takich danych

Wyjaśniamy, że udostępnienie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umowy). Czasami w celu zawarcia umowy konieczne może być przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nią umowę. Nieprzekazanie danych osobowych skutkowałoby tym, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Pracownik wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych.

27. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
Niniejsza Polityka prywatności została wygenerowana przez Generator Polityki Prywatności Niemieckiego Stowarzyszenia Ochrony Danych, który został opracowany we współpracy z firmą RC GmbH, zajmującą się sprzedażą używanego sprzętu IT.

28. Apple® Brands

Apple®, iPod® i iPhone® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Computer Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie są własnością ich właścicieli. CheckMyBus nie jest powiązany z Apple Computer Incorporated.

29. Konto CheckMyBus: Dane szczegółowe i wykorzystanie

Gromadzenie danych
Gdy użytkownik tworzy konto CheckMyBus, gromadzimy i przetwarzamy określone dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia naszych usług. Informacje te są uzyskiwane za wyraźną zgodą użytkownika i obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail oraz, tylko jeśli zostały podane przez użytkownika, płeć, datę urodzenia i miasto pochodzenia. Ponadto rejestrujemy preferowany język i walutę używane podczas wyszukiwania.

Uwierzytelnianie przez osoby trzecie
Gdy użytkownik łączy się z Kontem CheckMyBus za pośrednictwem platformy strony trzeciej (takiej jak Google, Facebook lub Apple), adres e-mail wraz z innymi danymi osobowymi (imię, nazwisko i zdjęcie profilowe) jest automatycznie gromadzony. Dane te są uzyskiwane z usług stron trzecich w celu utworzenia i uwierzytelnienia konta użytkownika. Przetwarzanie tych danych opiera się na zgodzie użytkownika udzielonej serwisowi zewnętrznemu.

Cel gromadzenia danych
Dane gromadzone za pośrednictwem funkcji logowania użytkownika dla użytkowników posiadających konta są wykorzystywane wyłącznie do następujących celów:
• Utrzymanie i zarządzanie kontem CheckMyBus użytkownika, zapewnienie, że jest ono zawsze aktualne i dostępne.
• Ulepszanie i optymalizacja naszych usług, wspieranie naszych uzasadnionych interesów.
• Personalizacja doświadczenia użytkownika. Gwarantujemy, że nasze działania nie obejmują profilowania ani zautomatyzowanych decyzji, które mogłyby mieć skutki prawne lub inne istotne skutki dla użytkownika.
Podstawą prawną tego przetwarzania jest konieczność wykonania umowy zawartej między użytkownikiem a CheckMyBus (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Czas przechowywania danych
Jeśli masz konto CheckMyBus, przechowujemy dane osobowe, takie jak adres e-mail i imię i nazwisko, tak długo, jak konto pozostaje aktywne. CheckMyBus automatycznie usunie konto użytkownika po roku braku aktywności.

Pliki cookie i podobne technologie
Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby poprawić jakość logowania, zabezpieczyć konto i spersonalizować zawartość. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Bezpieczeństwo konta
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji o koncie użytkownika. Hasło użytkownika jest przechowywane w zaszyfrowanym formacie, a dostęp do konta jest chroniony środkami uwierzytelniania. Ważne jest, aby zachować poufność danych logowania i niezwłocznie zgłaszać nam wszelkie przypadki nieautoryzowanego dostępu. CheckMyBus gwarantuje, że żaden pracownik nie ma dostępu do Twojego konta i danych logowania.

Usunięcie konta
Użytkownik ma prawo usunąć swoje konto w dowolnym momencie, logując się do swojego profilu. Usunięcie spowoduje trwałe usunięcie konta użytkownika i powiązanych z nim danych osobowych z naszych systemów.

Zgodność z prawem i kontrola użytkownika
Zgoda jest uzyskiwana wyraźnie podczas logowania użytkownika do jego osobistego konta CheckMyBus. Komunikat wyświetlany przed zalogowaniem wyraźnie stwierdza: "Kontynuując, wyrażasz zgodę na nasze Warunki świadczenia usług i Politykę prywatności". Zgoda na komunikację marketingową jest uzyskiwana za pośrednictwem pola wyboru w procesie logowania. Użytkownik może odznaczyć to pole wyboru w dowolnym momencie, jeśli nie chce już otrzymywać marketingowych i promocyjnych wiadomości e-mail w ustawieniach konta.

Zgodność z wymogami prawnymi
Nasze działania związane z przetwarzaniem danych są zgodne z wymogami prawnymi, w tym z RODO. Zapewniamy, że dane użytkownika są przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób przejrzysty oraz w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych użytkownika i poszanowania jego praw jako osoby, której dane dotyczą.

Marketing bezpośredni
Aby spersonalizować doświadczenia użytkownika z CheckMyBus, a także zoptymalizować skuteczność działań marketingowych, dane osobowe użytkownika są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego (wysyłanie informacji handlowych i powiązane działania związane z przetwarzaniem). Gdy użytkownik korzysta z dowolnej usługi CheckMyBus, bez rezygnacji z naszych ofert będziemy wysyłać mu komunikaty związane z jego wyszukiwaniami podróży dokonanymi w CheckMyBus. Obejmują one specjalne oferty przewoźników autobusowych, zniżki hotelowe w miastach docelowych wyszukiwania lub podobne informacje związane z produktem. W takim przypadku użytkownik będzie otrzymywać wyłącznie komunikaty handlowe związane z jego podstawowym zachowaniem produktowym (na przykład informacje o podróży związane z wyszukiwaniem miasta). Jeśli użytkownik zapisał się do newslettera lub wyraził na to zgodę podczas tworzenia konta CheckMyBus, będzie otrzymywać oferty od CheckMyBus i naszych partnerów powiązanych w oparciu o jego potrzeby związane z podróżą, wraz z dodatkowymi informacjami w celu zwiększenia korzyści z podróży. Użytkownik może zawsze zarządzać swoimi powiadomieniami lub zrezygnować z subskrypcji (korzystając z prawa do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego lub cofnięcia zgody) za pośrednictwem ustawień konta i linków podanych w każdej otrzymanej wiadomości e-mail. Rejestrujemy również interakcje użytkownika z wysyłanymi wiadomościami e-mail i powiadomieniami, takie jak to, czy użytkownik otwiera wiadomość e-mail lub klika jeden z zawartych w niej linków.

Aplikacja CheckMyBus

Darmowe pobieranie

App Store
CheckMyBus App
Zamknij
GPDR CheckMyBus shield

Cenimy Twoją prywatność

Aby pokazać ci najlepsze oferty autobusowe, my i nasi partnerzy używamy technicznych, analitycznych i marketingowych plików cookie do personalizacji reklam. Zapamiętujemy twoje anonimowe dane, by zapewnić ci spersonalizowane doświadczenie.